Loading...

Term & Condition - Welcome!

Sistem maklumat pekerjaan ini disediakan khas kepada majikan-majikan yang berurusan dengan AGENSI PEKERJAAN MERCU JAYA SDN BHD sahaja dan Laman web ini disediakan seperti sedia ada tanpa sebarang perwakilan atau jaminan, secara nyata atau tersirat. AGENSI PEKERJAAN MERCU JAYA SDN BHD tidak membuat pernyataan atau jaminan berhubung dengan laman web ini atau maklumat dan bahan-bahan yang disediakan dalam laman web ini.
 
PENAFIAN
 
AGENSI PEKERJAAN MERCU JAYA SDN BHD tidak akan bertanggungjawab kepada anda (sama ada di bawah undang-undang hubungan, undang-undang tort atau selainnya) berhubung dengan kandungan, atau penggunaan, atau selainnya berkaitan dengan laman web ini:
  • bagi apa-apa kerugian tidak langsung, khas atau berbangkit; atau
  • bagi apa-apa kerugian perniagaan, kerugian hasil, pendapatan, keuntungan atau simpanan yang dijangka, kehilangan kontrak atau hubungan perniagaan, kehilangan reputasi atau nama baik, atau kerugian atau kerosakan maklumat atau data.